"For The Secure Future of The Employees"

+977-01-5010165,4223320   info@epfnepal.com.np

कर्मचारी सञ्चय कोषबाट बिभिन्न सापटी लिई किस्ता नियमित नगर्ने र भाखा नाघेको कर्जा चुक्ता नगर्ने

-प्रथम पटक प्रकाशित मितिः- (२०७३।०९।२७)

कोषबाट बिभिन्न मितिमा घर सापटी, शैक्षिक ऋण र सरल चक्र कर्जा उपभोग गरेका ऋणीहरुले कोषलाई बुझाउनु पर्ने नियमित किस्ता - साँंवा तथा व्याज ) रकम एवं कर्जाको भाखा नाघेका ऋणीहरुले कोषलाई भुक्तान गर्नुपर्ने सम्पर्ूण्ा साँंवा व्याजको रकम बि.स.२०७३ चैत्रमसान्त भित्र यस बिभागमा एवं ऋण लिएको कोषको शाखा कार्यालयहरुमा सर्म्पर्क गरी बुझाउन हुन सूचित गरिन्छ । तोकिएको समय भित्र रकम नबुझाउने ऋणीहरुको नामावली राष्ट्रि्य स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरी असुली कारवाही अगाडि बढाइने व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सूचित गरिन्छ ।

नोटः -१) भाखा नाघेको कर्जा भन्नाले हाल सेवामै रहेका ऋणीहरुको हकमा कर्जा लिदाका बखत तोकिएको साँंवा व्याज चुक्ता गर्ने अबधि  र हाल सेवामा नरहेका ऋणीहरुको हकमा निजको सेवा टुटेको अबधिलाई बुझाउछ ।


कर्मचारी सञ्चय कोष
संचयकर्ता कर्जा तथा असुली बिभाग
ठमेल, काठमाण्डौं, फोन नं.ः४२१५२०६, ४२५२५२८ र ४२५२५०८