" For The Secure Future of The Employees"

+977-01-5010165,4223320   info@epfnepal.com.np

Audit Committee

कोषको लेखापरिक्षण समिति

कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९ (संशोधन सहित) को दफा २३क. ले आर्थिक अनुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्न कोषमा एक लेखापरीक्षण समिति रहने र समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुने ब्यवस्था गरेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष (आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०६८ को नियम २१ मा लेखापरीक्षण समितिको गठन सहित लेखापरीक्षण समितिको काम कर्तब्य र अधिकार समेत तोकिएको छ । सोही अनुरुप कोषमा हाल निम्न बमोजिम सदस्यता रहेको लेखापरीक्षण समिति रहेको छ:

क. सञ्चालक समितिले तोकिदिएको सञ्चालक श्री गणेश प्रसाद पाण्डेय                अध्यक्ष
ख. सञ्चालक समितिले तोकिदिएको चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट श्री विश्वराज बस्यौला         सदस्य
ग. आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागका विभागीय प्रमुख श्री जितेन्द्र धिताल              सदस्य