"For The Secure Future of The Employees"

+977-01-5010165,4223320   info@epfnepal.com.np

Audit Committee

कोषको लेखापरिक्षण समिति
कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९ -संशोधन सहित) को दफा २३क. ले आर्थिक अनुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्न कोषमा एक लेखापरीक्षण समिति रहने र समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुने ब्यवस्था गरेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष -आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०६८ को नियम २१ मा लेखापरीक्षण समितिको गठन सहित लेखापरीक्षण समितिको काम कर्तब्य र अधिकार समेत तोकिएको छ । सोही व्यवस्थाहरुको आधारमा समितिको नियमित र प्रभावकारी सञ्चालनको निम्ति सञ्चालक समितिले लेखापरीक्षण समिति सञ्चालन विनियम, २०७४ तर्जुमा गरी लागु गरेको छ । ती व्यवस्था अनुरुप कोषमा हाल निम्न बमोजिम सदस्यता रहेको लेखापरीक्षण समिति रहेको छ 
 
क. सञ्चालक समितिले तोकिदिएको सञ्चालक श्री झक्क प्रसाद आचार्य अध्यक्ष
ख. सञ्चालक समितिले तोकिदिएको चार्र्टर्ड एकाउण्टेण्ट श्री विश्वराज बस्यौला सदस्य
ग. आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागका विभागीय प्रमुख श्री जितेन्द्र धिताल सदस्य सचिव