"For The Secure Future of The Employees"

+977-01-5010165,4223320   info@epfnepal.com.np

Documents -Education Loan Detail

Documents Required

* Recommendation letter from employer in the form provided by EPF.
* If the applicant is mortgaging the land/house owned by others then the no objection letter from the owner.
* The ownership certificate of the land/house, malpot receipt for the current fiscal year, attested documents of registrations.
* Attested blue print, trace paper and letter from ward office with clear char killa.
* The relationship certificate between the contributor and the person going for further education.
* The receipt of tax payment against house/land and insurance policy of house/land.
* Confirmation letter and fees and expenses related letter.
* In case of abroad education the visa acceptance certificate/letter.
* The copy of citizenship certificate of the applicant and that of the person who is going for education and the EPF identification card.
 

आवश्यक कागजातहरु

* कर्मचारी संचय कोष पुल्चोक, शाखा कार्यालयहरु विराटनगर, हेटौडाबुटवलधनगढीपोखरा, कोहलपुर र सुर्खेतबाट शैक्षिक सापटी फारम उपलब्ध हुनेछ । 
* सो फारमलाई रीतपूर्वक भरी आफ्नो कार्यालयबाट प्रमाणित गराइ फारममा उल्लेख गराइएका आवश्यक कागजातहरु संलग्न गरी कोषमा पेश गर्ने । 
* सेवा शुल्क बापत रु. ५००/- लाग्नेछ । 
* धितो मुल्याङ्गन गरे वापत लाग्ने दस्तुर सम्बन्धित धितो मुल्याङ्कनकर्ताले कर बाहेक रु. ३
,०००/- लिनेछ । 
* ऋण प्रदान गर्न कोषवाट निर्णय भएमा ऋण प्रदान गर्नु अघि घर/जग्गा कोषको नाममा दृष्टिबन्धक पास गर्ने तथा सो घर/जग्गा रोक्का राखिने छ । कोषका नाममा दृष्टिबन्धक पास तथा रोक्का भएको भोलिपल्ट सम्बन्धित संचयकर्ता कर्मचारीलाई पहिलो सापटी रकम प्रदान गरिने छ । 
* फारममा उल्लेख गरिएका आवश्यक कागजात संलग्न गरी नियमानुसार भएमा सामान्यतः निवेदन दर्ता भएको ७ दिन भित्र ऋण प्रदान गरिनेछ ।