"For The Secure Future of The Employees"

+977-01-5010165,4223320   info@epfnepal.com.np

Detail Info


 

संचयकर्ता घर सापटी कार्यक्रम - २०५७ वारे जानकारी कर्मचारी संचय कोषले वि स २०५७ साल मसिर २२ गते बाट संचयकर्ता कर्मचारीहरुलाई घर सापटी कार्यक्रम अर्न्तगत घर निर्माण गर्न , तल्ला थप गर्न तथा घर खरीद गर्न हाल बहाल रहेको पदको स्केलको १५ वर्षको तलव बरावर हुने र नोकरी १० वर्ष भन्दा कम भएमा १२ वर्षको तलब आउने रकम आवश्यक धितो राखी प्रदान गर्दै आएको छ । घर सापटी रकम २० बर्षवा नोकरी अबधि जुन कम छ सोही अबधि सम्म चुक्ता गर्नु पर्ने , हाल यसको व्याज दर वाषिर्क ९.७५ ) प्रतिशत रहेको छ र त्रैमासिक रुपमा किस्ता बुझाउनु पर्दछ ।

ऋण प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था

* १ वर्ष नियमित कोष कट्टी रकम जम्मा भएको
* उमेरको हिसावले २ वर्ष र पदावधिको हिसावले २ बर्षसेवा अवधि वाकी रहेको
* आफ्नै नाममा वा श्रीमान/ श्रीमतिको नाममा कोषले निर्धारण गरेको क्षेत्रमा घर/ जग्गा रहेको । धितो अस्विाकर हुने अवस्थाहरु
* धितो रहने घर जग्गा कोषले निर्धारण गरेको क्षेत्र भन्दा बाहिर रहेको भएमा
* सम्बन्धित घर जग्गा सम्म पुग्नेे - मोटर जाने बाटो नभएमा ,
* बिद्युत हाइटेन्सनले असर गर्ने र भीरालो तथा धापिलो जग्गा, नदी तथा खोलाको किनाराबाट २० मिटर भित्र भएमा ,
* गुठीको जग्गा भएमा - रैतानी भएको २ वर्षपुरा नभएको ,
* माटोको जोडाइ भएको तथा काठबाट बनेको घर ,
* श्रीमान /श्रीमती बाहेक अन्य हकवाला समेत द्वेत स्वामित्व भएको घर जग्गा ।


थप जानकारी

* धितो रहने घर जग्गा राजिनामा पास गरी लिएको ६ महिना ३५ दिन पुरा नभएको खण्डमा रजिष्ट्र्रेशन कागजमा उल्लेखित रकममा - थैली ) नबढाइ प्रदान गरिने छ ।
* धितो रहने घर जग्गा वकस पत्र गरी लिएको मितिले २ वर्षपुरा नभएको अवस्थामा सापटी प्रदान गरिने छैन ।
* घर निर्माणमा दोश्रो किस्ता लिनु अगावै तथा घर खरीदमा सम्बन्धित ऋणीको फाइल सदर भए पछि स्वीकृत रकमको २५ प्रतिशतले थप गरी कोषबाट तोकिएका वीमा कम्पनीबाट वीमा गरनउनु पर्ने छ । साथै ऋण चुक्ता नभएसम्म प्रत्येक वर्षवीमा नवीकरण गर्नु पर्दछ ।
* कोषमा घर सापटी प्रयोजनार्थ धितो रहेको घर जग्गा सम्पूर्ण ऋण रकम चुक्ता नभए सम्म आशिक फुकुवा तथा परिवर्तन गर्न पाइने छैन ।
* काठमाण्डौ उपत्यका बाहिरको हकमा घर सापटी कार्यक्रम लागुु गरेका कोषका शाखा कार्यालयहरुले आ आफ्नो क्षेत्रमा घर सापटी प्रदान गर्नेछन ।
* घर निर्माण गर्ने वा खरीद गर्ने जग्गानै कोषमा धितो राख्नु पर्नेछ । ( यो सापटी लिने कर्मचारीहरुले ब्याज नियमित नतीरेमा बिशष सापटी - ८० प्रतिशत ) लिन पाउने छैनन् ।
* ऋण लिएको मितिले १ वर्ष ६ महिना भित्र सावा रकमको २५ प्रतिशत भन्दा बढी रकम बुझाएमा वढी रकमको १ प्रतिशत का दरले प्रि-पेमेन्ट चार्ज लाग्नेछ ।