Welcome to Employees Provident Fund, Nepal

"For The Secure Future of The Employees"

+977-01-5010165,4223320   info@epfnepal.com.npप्रशासकको अनुरोध

नेपालको सरकारी निकाय, संगठित संस्था तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरु एवम् स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरुको निमित्त सञ्चय कोष, निबृतिभरण कोष लगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा कोषको ब्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले ...

पूर्णपाठ

व्याज दर (%)

सञ्चय कोष रकममा दिईने व्याज 

८.२५

विशेष सापटी

९.५०

घर सापटी - (चालिस लाख रुपैया सम्मको), शैक्षिक सापटी र  घर मर्मत सापटी

९.७५

घर सापटी - (चालिस लाख रुपैया भन्दा माथि)

१०.२५

सरल चक्र कर्जा

१०.२५

EPF Nepal at a Glance as of 2075/03/32 (in NRs, Million)

 • Total Resources 312,006
 • Contribution Fund 278,753
 • Reserve and Surplus 29,805
 • Liabilities 3,448
 • Total Uses of Resources
 • Loan to Contributors 168,231
 • Project Loans 45,896
 • Investment in Fixed Deposit 54,977
 • Govt. Saving Bond and Equity Investment at Fair Value 38,927
 • Others 3,975
 • Contributors' Information
 • Total Member Base 600,000 (Nos.)
 • Total Contibuting Offices 30,000 (Nos.)
 • Return to Contributors
 • Interest Rate for FY 2075/76 8.25% p.a
 • Additional return to Contributors from profit of FY 2074/75 Rs. 2,712 million (1.1% of balance of Contribution on 1/4/2074)

Downloads

Loan Facilities Available