कर्मचारी सञ्चय कोषबाट बिभिन्न सापटी लिई किस्ता नियमित नगर्ने र 
भाखा नाघेको कर्जा चुक्ता नगर्ने ऋणीहरुलाई कोषको अत्यन्त जरुरी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः-२०७३।०२।३१)

कोषबाट बिभिन्न मितिमा घर सापटी, शैक्षिक ऋण र सरल चक्र कर्जा उपभोग गरेका ऋणीहरुले कोषलाई बुझाउनु पर्ने नियमित किस्ता - साँंवा तथा व्याज ) रकम एवं कर्जाको भाखा नाघेका ऋणीहरुले कोषलाई भुक्तान गर्नुपर्ने सम्पर्ूण्ा साँंवा व्याजको रकम बि.स.२०७३ असारमसान्त भित्र यस बिभागमा एवं ऋण लिएको कोषको शाखा कार्यालयहरुमा सर्म्पर्क गरी बुझाउन हुन सूचित गरिन्छ । तोकिएको समय भित्र रकम नबुझाउने ऋणीहरुको नामावली राष्ट्रि्य स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरी असुली कारवाही अगाडि बढाइने व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सूचित गरिन्छ ।


नोटः -१) भाखा नाघेको कर्जा भन्नाले हाल सेवामै रहेका ऋणीहरुको हकमा कर्जा लिदाका बखत तोकिएको साँंवा व्याज चुक्ता गर्ने अबधि  र हाल सेवामा नरहेका ऋणीहरुको हकमा निजको सेवा टुटेको अबधिलाई बुझाउछ ।

 

कर्मचारी सञ्चय कोष
संचयकर्ता कर्जा तथा असुली बिभाग
ठमेल, काठमाण्डौं, फोन नं.: ४२१५२०६, ४२५२५२८ र४२५२५०८ ।

 

 

 

" For The Secure Future of The Employees"

+977-01-5010165,4223320   info@epfnepal.com.np

Message From CEO

On the auspicious occasion of 54th anniversary of Karmarchari Sanchaya Kosh, we assure our valued contributors to deliver more effective services and benefits up to their utmost satisfaction.

Krishna Pd. Acharya Administrator (CEO)

Details

Interest Rates (%)

 • Contribution: 6.75%
 • Special loan: 8.25%
 • House Loan: 8.25%
 • Education Loan: 8.25%
 • Revolving Loan: 9.0%

EPF Nepal at a Glance as of 2072/03/31 (NRs)

 • Total Contributors 5 lakh
 • Total Contributing Offices 30,000
 • Provident Fund 187,565,345,097
 • Reserve Fund4,628,002,008
 • Other Liabilities & Provision2,249,899,634
 • Loan to Contributors104,115,956,474
 • Project Loan 24,819,626,114
 • Fixed Deposit in Banks 36,870,000,000
 • Government Bond 15,226,398,358
 • Investment in Shares 2,220,530,741
 • Investment in Buildings & Fixed Assets1,108,609,696
 • Other Assets 2,065,182,648

Downloads

Loan Facilities Available